| En |
ระบบคุณภาพ

    สำหรับเจนจรัสคุณภาพคือหัวใจของเรา ทีมงานที่พร้อมไปด้วยความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ทางอาหาร และบรรจุภัณฑ์ทำการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ผลิตอาหารตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้พวกเรายังให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมคุณภาพ บริการลูกค้าสัมพันธ์ และการบริการขนส่งที่ตรงต่อเวลา

         วันเดอร์คีปเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สารดูดซับออกซิเจนแรกที่ได้นำเอาระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 มาใช้เพื่อพัฒนาและยกระดับการบริหารการดำเนินงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ มีคุณภาพสม่ำเสมอและมีความปลอดภัย ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2545 ได้รับการรับรองภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO 9001 และ JIS Q 9001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบคุณภาพที่กำกับดูแลทั้งการออกแบบและพัฒนา การผลิต การติดตั้ง และการบริการ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยากที่สุดในอนุกรมระบบมาตรฐาน ISO 9000
         แม้เวลาผ่านไปทางบริษัทก็ไม่เคยละเลยทั้งทางด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์วันเดอร์คีป และออกซิเจนอินดิเคเตอร์พร้อมกับวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดมา ดังจะเห็นได้จาก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสถาบัน Japan Chemical Quality Assurance Ltd. (JCQA) ได้ขยายเวลาการรับรองภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 และ JIS Q 9001 อีกครั้งในวันที่ 19 กรกฎาคม 2547

     แม้เวลาผ่านไปทางบริษัทก็ไม่เคยละเลยทั้งทางด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์วันเดอร์คีป และออกซิเจนอินดิเคเตอร์พร้อมกับวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดมา ดังจะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสถาบัน Japan Chemical Quality Assurance Ltd. (JCQA) ได้ขยายเวลาการรับรองภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 และ JIS Q 9001 อีกครั้งในวันที่ 19 กรกฎาคม 2547

     นอกจากนี้เราตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อมจึงนำเอาอนุกรมมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14000 มาใช้ โดยทาง Japan Chemical Quality Assurance Ltd. (JCQA) ไดรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และ JIS Q 14001 ให้ในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2546

คลิกที่รูปเพื่อดูใบประกาศนียบัตร ISO 9001 หรือ ISO 14001

JIS Q 9001
ISO 9001
(ด้านหน้า)

JIS Q 9001
ISO 9001
(ด้านหลัง)

ISO 9001
Renewal
JIS Q 14001 (ด้านหน้า)
ISO 14001

JIS Q 14001 (ด้านหลัง)
ISO 14001